Gebruiksvoorwaarden bezoekers HEAO-banen

Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Voorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van de website HEAO-banen.nl

Site
De website HEAO-banen.nl en alle via deze Site geleverde diensten, als online vacatures plaatsen en gebruik van de CV-Database.

Gebruiker
De Werkzoekende, de Werkgever en elke overige natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Site.

Jobsonline B.V.
Jobsonline B.V. ingeschreven onder KvK-nummer 91891515, zijnde eigenaar van de website HEAO-banen.nl

Werkgever
De natuurlijke of rechtspersoon die een vacature op de Site plaats en/of anderszins van de diensten van Jobsonline gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.

Werkzoekende
De natuurlijke persoon die haar CV online plaatst en/of anderszins van de diensten van Jobsonline gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepassing Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen jou en Jobsonline. Iedere keer dat je gebruik maakt van of toegang hebt tot de site, worden deze voorwaarden geacht door jou te zijn aanvaard. Indien je de Voorwaarden zoals hier vermeld niet accepteert, gebruik de Site dan niet .

2.2 Jobsonline kan deze Voorwaarden op enig moment herzien door deze in een herziene versie op deze webpagina te plaatsen. Je moet deze pagina regelmatig bezoeken om je van de op dat moment geldende Voorwaarden op de hoogte te stellen, want ze zijn voor jou van toepassing.

2.3 Van Gebruikers die deze Voorwaarden schenden kan de toegang tot- en het gebruik van – de Site worden opgeschort of beëindigd naar goeddunken van Jobsonline.

 

Artikel 3. Toegang en gebruik van de site

3.1 De Site probeert werkzoekenden en werkgevers/intermediairs tot elkaar te brengen. Jobsonline is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Site.

Jobsonline geeft je de bevoegdheid om toegang te hebben tot - en gebruik te maken van - de Site en de inhoud daarvan echter alléén voor persoonlijk, niet commerciële gebruik, te downloaden en af te drukken. De inhoud van de Site zoals ontwerpen, teksten, grafieken, beeldmateriaal, video, informatie, logo’s, iconen van knoppen, software, geluidsbestanden en andere inhoud is eigendom van van Jobsonline en beschermd door auteurs-, merkrechten en andere wetgeving. 

3.2 Je stemt er mee in de inhoud van de Site niet te verkopen, wijzigen, reproduceren, tonen, publiekelijk uit te voeren, verspreiden, of op enige andere wijze te gebruiken voor eender welk publiek of commercieel doel. Je stemt er verder mee in op geen andere wijze misbruik te maken van de inhoud van de Site. Het gebruik van de inhoud van de Site op enige andere toepassing, website of in een computeromgeving die deel uit maakt van een netwerk voor enig doel is verboden. Elke code die Jobsonline creëert voor het genereren of tonen van enige inhoud van de Site of de pagina's die deel uitmaken van enige toepassing of service worden ook beschermd door de auteursrechten van Jobsonline en je mag zulke code niet kopiëren of aanpassen.

3.3 Als Gebruiker van de Site erken en aanvaard je dat Jobsonline middels haar Site alleen een platform biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Jobsonline heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de inhoud van op de Site geplaatste vacatures en/of andere informatie die door Werkgevers ter beschikking wordt gesteld. Jobsonline is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook welke wordt genomen op basis van geplaatste vacatures en/of andere informatie op de Site. Ook heeft Jobsonline heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat tussen Werkzoekenden en Werkgevers  wordt gemaakt, noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

 

Artikel 4. Gebruik van de CV-database

4.1 Jobsonline houdt op de Site een database bij waarin cv's van werkzoekenden zijn opgenomen. Werkzoekenden kunnen hun cv invoeren in deze database. Door je CV te activeren publiceer je als Werkzoekende je CV op een dusdanige manier dat je persoonlijke gegevens rechtstreeks toegankelijk zijn via de database. Werkgevers, die toegang tot de CV Database bestellen, kunnen je CV  rechtstreeks inkijken en direct contact met je opnemen. 

De CV Database en andere functionaliteit van de Site mag alleen worden gebruikt door privépersonen die werk/ en of carrière-informatie zoeken en door werkgevers die kandidaten voor vacatures zoeken. 

4.2 Door het invoeren van je CV in de CV database op de Site, geef je Jobsonline toestemming voor het gebruik, verspreiden en publiceren van genoemde CV. Jobsonline beëindigt dit gebruik van je CV direct nadat deze door jou uit de CV Database is verwijderd. 

4.3 Jobsonline behoudt zich het recht voor om invoer danwel plaatsing van je CV te weigeren, zulks uitsluitend naar eigen oordeel.

4.4 Als je je CV plaatst ben je verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid ervan en erken en begrijp je dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie in je CV van groot belang is voor de optimale werking van de CV Database.

4.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je inloggegevens. Ook is het niet toegestaan om je inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot je Account. Je bent daarmee ook  aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw inloggegevens van de Site wordt gemaakt. Jobsonline mag ervan uitgaan dat jij  daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw inloggegevens. Zodra je  weet of reden hebt te vermoeden dat je inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet je Jobsonline hiervan direct op de hoogte stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van je Inloggegevens.

4.6 Als gebruiker van de Site stem je ermee in je te houden aan het verbod om:

  • enige CV te plaatsen of op enige vacature te solliciteren  uit naam van een derde;
  • op enig moment meer dan één kopie van hetzelfde CV op de Site openbaar te maken;
  • toegang tot gegevens die niet voor jou bestemd zijn of inloggen op een server of account waarvoor je geen toegangsbevoegdheid hebt;
  • het plaatsen of versturen naar de Site van onvolledige, foutieve of onjuiste biografische informatie die niet van jou is;
  • inhoud plaatsen die verboden is of pagina’s plaatsen die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn of verborgen pagina’s of afbeeldingen;
  • verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere Gebruikers;
  • het verwijderen of veranderen van enig materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon is geplaatst; 
  • aan een Gebruiker ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd opbellen of iemand ongevraagde faxen sturen waarin propaganda wordt gemaakt voor en/of producten en services worden aangeprezen of contact opnemen met die Gebruikers die speciaal hebben gevraagd om niet door jou te worden benaderd; 
  • een CV posten die geen doorsnee CV is en waarvan het doel is om producten of diensten te adverteren of promoten. 
  • Bij overtreding van deze Voorwaarden of geldende wetten, regels of voorschriften behoudt Jobsonline zich het recht voor om je CV zonder nader bericht verwijderen, je van verder gebruik uit te sluiten, je verdere toegang tot de Site blokkeren danwel elke verdere actie te ondernemen, die zij noodzakelijk of passend acht, zulks uitsluitende ter beoordeling van Jobsonline.

4.7 Overtreding van het systeem- of netwerkbeveiliging kan daarnaast leiden tot civiele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. Jobsonline zal alle voorvallen onderzoeken die dergelijke overtredingen in kunnen houden en kan gerechtelijke instanties inschakelen en daarmee samenwerken bij het vervolgen van Gebruikers die bij dergelijke overtredingen zijn betrokken. 

4.8 Jobsonline is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Site door derden.

 

Artikel 5. Disclaimer

5.1 Jobsonline verschaft op de Site informatie om werkzoekenden in staat te stellen op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke vacatures te verkrijgen. De gebruikers van de Site doen dat geheel op eigen risico. Jobsonline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en systemen.

5.2 Jobsonline is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Site, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Jobsonline zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van link(s) of metatag(s). Jobsonline is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de Site beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Jobsonline is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de Site worden aangeboden.

5.3 Jobsonline is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jobsonline.

5.4 Jobsonline garandeert niet dat de op de Site aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Jobsonline garandeert ook niet dat de op de Site aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Jobsonline garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

5.5 Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij je dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de bron van de vacaturevermelding of de werkgevende organisatie). Jobsonline is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan de Site.

5.6 Je vrijwaart Jobsonline voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

5.7 Voor zover je gegevens aan Jobsonline hebt verstrekt - ongeacht hun vorm -, is Jobsonline niet aansprakelijk voor verwijderde gegevens of gegevensverlies en is het dus raadzaam dat je hiervan zelf back-ups maakt.

Voor vragen over onze Gebruiksvoorwaarden kan je altijd contact met ons opnemen.


© 1999 - 2024 HEAO-banen.nl is een onderdeel van Jobsonline B.V. - All Rights Reserved